ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลสายสุดาก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2534 และเปิดดำเนินการเมื่อวันที่  16 พฤษภาคม 2535 เป็นโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ปัจจุบันใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พ.ศ. 2546  กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการจัดการ   เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน เป็นสำคัญ  ผสมผสานกับแนวการจัดประสบการณ์ของสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาเอกชน โ ดยมีนางสาวสายสุดา  อ้นสุวรรณ  เป็นผู้รับใบอนุญาต  ครูใหญ่  โรงเรียนตั้งอยู่เลขที่ 46/14 ถนนนวลจันทร์  แขวงนวลจันทร์  เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย์10230 โทรศัพท์02- 5108399, 02- 5108400  โทรสาร 02- 5191032  ตั้งอยู่บน เนื้อที่ 1 ไร่  เปิดรับนักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล – อนุบาล 3 อายุ 2-6 ปี                ปรัชญาของโรงเรียน           “เตรียมความพร้อม       น้อมรับคุณธรรม”                คำขวัญ                          […]

ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลสายสุดาก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2534 และเปิดดำเนินการเมื่อวันที่  16 พฤษภาคม 2535 เป็นโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ปัจจุบันใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พ.ศ. 2546  กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการจัดการ   เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน เป็นสำคัญ  ผสมผสานกับแนวการจัดประสบการณ์ของสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาเอกชน โ ดยมีนางสาวสายสุดา  อ้นสุวรรณ  เป็นผู้รับใบอนุญาต  ครูใหญ่  โรงเรียนตั้งอยู่เลขที่ 46/14 ถนนนวลจันทร์  แขวงนวลจันทร์  เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย์10230 โทรศัพท์02- 5108399, 02- 5108400  โทรสาร 02- 5191032  ตั้งอยู่บน เนื้อที่ 1 ไร่ 

เปิดรับนักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล – อนุบาล 3 อายุ 2-6 ปี                
ปรัชญาของโรงเรียน           “เตรียมความพร้อม       น้อมรับคุณธรรม”                
คำขวัญ                          “ความรัก    ความห่วงใย    คือดวงใจสายสุดา”                
สีประจำโรงเรียน                สีม่วง – สีเหลือง
สัญลักษณ์                       ดอกบัว                
เครื่องหมายของโรงเรียน  คือ  ภายในวงกลมเป็นตัวอักษรย่อ ส.ส.ด. ซึ่งเป็นอักษรย่อของโรงเรียน