Ready! for visit : Saisuda School
โรงเรียนอนุบาลสายสุดา เปิดให้เยี่ยมชมแล้ววันนี้! พร้อมรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2567 ระดับชั้นเตรียมอนุบาล (Nursery) และระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงอนุบาล 3
Ready! for visit : Saisuda School
Summer 2024 : Cartoon and Anime
เปิดรับสมัครนักเรียน ภาคฤดูร้อน กระตุ้นจินตนาการให้น้องๆ ด้วยกิจกรรม 𝐂𝐚𝐫𝐭𝐨𝐨𝐧 𝐚𝐧𝐝 𝐀𝐧𝐢𝐦𝐞 ร่วมสนุกแต่งตัวตามการ์ตูนที่ชอบ
Summer 2024 : Cartoon and Anime
Lets you Child have cared Better
It is very important for the customer to follow the customer's training, but this is what happens at the same time.
Lets you Child have cared Better
We make your Children sucessfull
It is very important for the customer to follow the customer's training, but this is what happens at the same time.
We make your Children sucessfull

เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์

โรงเรียนอนุบาลสายสุดา มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีความพร้อมทุกด้านอย่างเต็มศักยภาพ และส่งเสริมความเป็น เลิศทางด้านวิชาการ และศักยภาพของนักเรียนเป็นรายบุคคล มีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง เจริญเติบโตตามวัย มีสุขภาพจิตดี มีจินตนาการความคิดสร้างสรรค์และมีความสุนทรียภาพทางด้านศิลปะ ดนตรีกีฬา มีทักษะในการ แสวงหาความรู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน คิดและแก้ปัญหาได้เหมาะสมตามวัย รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็น ไทย มีคุณธรรม จริยธรรม น้อมนํา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติและมีความภาคภูมิใจในตนเองอยู่ร่วม กับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขและพัฒนา ครูให้ทันต่อเหตุการณ์เป็นครูมืออาชีพ

พันธกิจ

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐาน 2. พัฒนาครู - บุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ 3. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให็เป็นระบบและต่อเนื่อง 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ทำไมต้องเรียนที่นี่

สภาพแวดล้อม

สิ่งแวดล้อมที่ดีเหมือนบ้านที่มีสวน

พัฒนาการ

ลูกได้คิด พูด ทำ มากกว่า ฟัง จำและเขียน

ทักษะภาษา

ได้ฝึกภาษาอังกฤษทุกวัน และมีภาษาจีนด้วย

We make your Children sucessfull

ประวัติความเป็นมา

โรงเรียนอนุบาลสายสุดาก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2534 และเปิดดำเนินการเมื่อวันที่  16 พฤษภาคม 2535 เป็นโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ปัจจุบันใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

Our Facilities

Contact Info

Location 46/14 ซอยนวลจันทร์29 ถนนนวลจันทร์ , Bueng Kum, Thailand, Bangkok

Inquiry Form

Add your form shortcode on customiser

Recent Post

โรงเรียนอนุบาลสายสุดา เปิดรับสมัครนักเรียน ภาคฤดูร้อน 2567
  • 16 February
  • admin00

โรงเรียนอนุบาลสายสุดา เปิดรับสมัครนักเรียน ภาคฤดูร้อน 2567

พร้อมให้น้อง ๆ ได้มาเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ร่วมกับคุณครูและเพื่อน ๆ ในวัยเดียวกันโดยจะเป็นคอร์สปรับพ
📣เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565
  • 24 April
  • admin00

📣เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565

📚ระดับชั้นเตรียมอนุบาล - อายุตั้งแต่ 2 ขวบ📚ระดับชั้นอนุบาล 1 - อายุตั้งแต่ 3 ขวบ📚ภาคการศึกษา 2565 📚