Google
 
 
ระเบียบการรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล 1 - 3
 

1. การรับสมัคร

 • ระดับชั้นเตรียมอนุบาล (Nursery) รับเด็กตั้งแต่อายุ 2 ขวบเต็ม  ณ วันเปิดเรียน
 • ระดับชั้นอนุบาล 1 รับเด็กชาย – หญิง รับเด็กอายุ 3 ขวบเต็ม ณ วันเปิดเรียน
 •  
 • ผู้ที่นำเด็กมาสมัครและมอบตัว ต้องเป็นบิดา มารดา หรือผู้ปกครองที่รับผิดชอบตัวเด็ก

สิ่งที่ต้องนำมาด้วยในวันมอบตัว
 • พานักเรียนมาด้วยในวันสมัคร
 • สำเนาสูติบัตรของนักเรียน
 • สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนบิดามารดาหรือผู้ปกครอง(กรณีที่ผู้ปกครองมิใช่บิดา หรือมารดา)
 • สำเนาบัตรประชาชนของบิดา มารดาหรือผู้ปกครอง
 • รูปถ่ายของนักเรียนขนาด 2 นิ้ว 4 รูป (อาจเป็นรูปถ่ายเล่น ๆ ก็ได้)

2. เวลาทำการ        ตั้งแต่ 07.00 - 17.00 น.
แบ่งการเรียนออกเป็น 2 ภาคเรียน

  ภาคเรียนที่ 1  วันเปิดภาคเรียน      16 พฤษภาคม – 30 กันยายน
  ภาคเรียนที่ 2   วันเปิดภาคเรียน     1  พฤศจิกายน – 10 มีนาคม
  เข้าแถวเคารพธงชาติ เวลา 08.00 น. ส่งเด็กกลับเวลา  14.30 น.
  จัดกิจกรรมเสริมตามความต้องการของผู้ปกครอง 15.00 – 16.00 น.

*** มีบริการรถรับ – ส่ง ***

3. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สอนโดยบูรณาการใช้นวัตกรรม 5 แบบ

 • การสอนแบบนีโอฮิวแมนนิส  Neo-Humanist Education
 • การเรียนการสอนแบบไฮสโคป  High / Scope Curriculum
 • การสอนแบบโครงงาน  Project Approach
 • การสอนแบบมอนเตสซอรี Montessori
 • การสอนภาษาธรรมชาติ Whole Language Approach
  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมโดยนำแนวคิดเศรษฐกิจพิเพียงมาใช้
  ส่งเสริมกระบวนการคิดโดยใช้ศิลปะสร้างสรรค์อย่างมีระบบเน้นให้เด็กกล้าแสดงออก
  มีความคิด สร้างสรรค์ เสริมสร้างวินัย
  จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร คอมพิวเตอร์ ว่ายน้ำ ดนตรี กีฬา ศิลปะ ฯลฯ
  ส่งเสริมกิจกรรมที่พัฒนาเด็กทุก ๆ ด้านเน้นวิชาการและภาษาอังกฤษ
  สอนภาษาอังกฤษโดยครูต่างชาติตามศักยภาพโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล

4. การแต่งกายและอุปกรณ์เครื่องใช้
 • เครื่องแต่งกายตามแบบที่กำหนด (ยกเว้นชุดว่ายน้ำ) ชุดนักเรียน ชุดพละ ชุดนอน 
 • ชุดคลุมว่ายน้ำ กระเป๋าถุงผ้า ผ้าเช็ดตัว ผ้ากันเปื้อน รองเท้าสลิปเปอร์มีจำหน่ายที่ห้องุรการ
 
5. อัตราค่าธรรมเนียม
 • เก็บค่าธรรมเนียม ปีละ 2 ครั้ง แบ่งเป็น 2 เทอม ๆ ละ..........................บาท   
 • บริการนม / นมถั่วเหลือง / โอวัลตินพร้อมอาหารกลางวันตามตาราง
 • ค่าธรรมเนียมเทอมต้นชำระในวันมอบตัวแล้วจะขอรับเงินไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • และไม่มีสิทธิที่จะนำผู้อื่นมาแทนได้
 • ค่าสมาชิกชมรมผู้ปกครองและครู 220 บาท (ตลอดจนจบอนุบาล 3)
 • บริการดูแลนักเรียนช่วงเย็นหลัง 16.00 น. คิดเป็นรายชั่วโมง
 • บริการให้คำปรึกษา แนะนำกรณีเด็กมีปัญหารายบุคคล
 
6. การบริการรถรับส่ง
 • โรงเรียนจัดบริการรถรับ – ส่งโดยคิดค่าบริการตามระยะทาง
 • ควบคุมดูแลการสอนโดย    อ. นพมาศ    นิลจินดา  ปริญญาโทด้านหลักสูตรการเรียนการสอน
 • อำนวยการสอนโดย        อ.  สายสุดา   อ้นสุวรรณ ปริญญาโทด้านบริหารการศึกษา